02-130F
東京メトロ02系
【2018年8月13日15時43分 後楽園駅】
東京メトロ02系
【2012年5月26日16時26分 後楽園駅~茗荷谷駅】