02-104F
東京メトロ02系
【2020年6月20日17時21分 後楽園駅~茗荷谷駅】
東京メトロ02系
更新前
【2012年1月19日14時44分 後楽園駅】